نحوه استفاده و شیوه صحیح به دست گرفتن قاشق و چنگال و کارد (چاقو)

قسمت اول : شیوه صحیح به دست گرفتن قاشق ؛ چنگال ؛ و کارد غذاخوری

 طرز گرفتن چنگال : عیناً مانند گرفتن مداد است، با شست و دو انگشت اول به طوری که نوک چنگال به طرف بالا باشد. 

 طرز گرفتن کارد : دسته کارد در کف دست و انگشت سبابه پشت تیغه چاقو قرار می گیرد. 

طرز گرفتن قاشق : در دست راست مانند گرفتن چنگال می باشد.

آموزش استفاده ا قاشق و چنگال و کارد


قسمت دوم : نحوۀ استفاده از قاشق و چنگال و کارد غذاخوری 
به کار بردن چنگال، قاشق و کارد با توجه به نوع غذاها در کشورهای مختلف می باشد. 
 آمریکا: اکثر غذاهای آمریکایی با چنگال در دست راست خورده می شوند.در مواقعی که احتیاج به بریدن یا قطعه کردن غذا باشد ابتدا کارد در دست راست و چنگال در دست چپ قرار می گیرد و پس از قطعه کردن غذا ، کارد را در بالای بشقاب می گذراند و مجدداً باچنگال در دست راست به غذا خوردن ادامه می دهند. 
اروپا: در صرف غذاهایی که به طور مداوم احتیاج به بریدن دارند، چنگال در دست چپ و کارد در دست راست قرار می گیرد و بعد از بریدن با دست چپ می خورند ولی غذاهای معمولی که احتیاج به بریدن ندارند، مانند آمریکایی ها ، چنگال در دست راست قرار گرفته و به خوردن ادامه می دهند.

 

منبع : برگرفته شده از کتاب آداب معاشرت

Related Posts :